Νέο χτύπημα ετοιμάζουν οι ψευδοεσφιγμενιτες "καλογεροι" (Κατσουλιερηδες) με τοποτηρητή αυτήν την φορά τον "Ηγούμενο" Βαρθολομαίο Γαζετα.«Moναι άλλων δογμάτων μπορεί να συσταθούν, αλλά σεις δέ θα διωχθήτε».
 Έκει σκοπεύουν Βαρθολομαιος-Λούλης-Έφραίμ, την κατάληψιν της Ι. Μ. Έσφιγμένου, την κατάργησιν του ΑΒΑΤΟΥ. 
Μετά τον θάνατον του Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη, ή συνοδεία του έξέλεξεν ως άντικαταστάτην αυτου, τον εκ της συνοδίας Ίερομόναχον Βαρθολομαιον Γαζέτα (Κατσουλιέρηδων), όστις τυγχάνει και έφημέριος εΐς τον Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ορεστιάδος.


Εφημέριοι ητοι Δημόσιοι ύπαλληλοι είναι και ο φερόμενος ως αντιπροσωπος ο ιερομοναχος Γαβριήλ Αθανασίου (Κατσουλιέρης) εις την Μητρόπολιν Σερρών και Νιγρήτης, εις τον Ι. Ναόν αγίου Γεωργίου Νέα Σεβάστεια. 
Ο υποφαινομενος Γαβριήλ Αθανασιου εκτελεί χρέει Αντιπροσώπου της ψευδοεσφιγμενιτικης σφετεριστικης φατρίας στην Ιερά Κοινότητα Α.Ο με μισθό 2.000€ μηνιαιος εν οψει οικονομικής κρίσεως.

Επίσης και ό προϊστάμενος ή καί Επίτροπος Ιερομόναχος Έφραίμ Γκιβίσης (Κατσουλιέρης) εΐς τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου της Ι. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και Ορεστειάδος. 

Άκολουθουντες δύο εορτολόγια, ίκανοποιουντες τον πατριάρχην Βαρθολομαϊον, ό όποϊος στηρίζει τους Κατσουλιέρηδες καί είναι σύμφωνος με την άντικανονικήν έκλογήν κατά παράβασιν εκτός των άλλων καί Καταστατικου Χάρτου του αγίου Ορους! 
Ας μην ξεχνουμε ότι
από τις εκάστοτε Μητροπόλεις πληρώνονται έδρα.

Ό Βαρθολομαίος Γαζέτας και νυν "Καθηγουμενος (!!!)" μετά του άστυνομικου αδελφου του και ετέρων της συνοδίας έπεχείρησαν δια διαρρήξεως της θύρας, αριστερά της κεντρικής του Κονακίου καί εισηλθον με λοστούς και σιδηρόδεργες εντός του Κονακίου, πριν ακόμη
εμφανισθεί το φως της ημέρας το 2006 προκειμένου να αίφνιδιάσουν τους Έσφιγμενίτας καί να τους εκδιώξουν.
Ομως εγενεντο αντιληπτοί και απετυχον του εγχειρήματος. Είχαν την τολμην να καταθέσουν ψευδη μηνυσιν ότι συνέλαβαν οι Εσφιγμενιται τον π. Γαβριήλ τον ανέβασαν επάνω για να τον ξυλοκοπησουν. 
Και η σύνοδος πήγε να τον ελευθέρωση. Μπορεί να έπεισαν τα δικαστήρια αλλά ο Θεός γνώριζε πως έχει η αλήθεια πριν ακόμη επιχειρήσουν την καταληψιν.

  Είναι η συνεχιζόμενη παρανομία της καταργησεως του αυτοδιοικητου των Ιερών Μονών, όπως η τοιαύτη του 2005 υπό του γνωστού Χρυσοστόμου Κατσουλιερη. 
Παρεκαμφησαν εκτός των Ι. Κανόνων ο Καταστατικός Χάρτης και ο Εσωτερικός Κανονισμός της Μονής. 
Υπεύθυνος είναι η Ι. Κοινοτης του Αγίου Όρους και η πολιτική διοίκησης, η οποία είναι υπεύθυνος δια την πιστην εφαρμογην του Κ.Χ.Α.Ο.


Δεν προβλέπει ό Κ.Χ.Α.Ο. υπάρχοντος εν ενεργεία ηγουμένου μίας Μονης να έκλεγη έτερος. 
Ουτε ύπαρχούσης μιας άδελφότητος μίας μονής να παραβλεπεται, και δι οιονδήποτε λογον να υφίσταται μια άλλη αδελφότης καί να «εκλέγουν» και «ηγούμενο». 
Ό Κ.Χ.Α.Ο. προσδιοριζει ακριβώς τα της εκλογής ηγουμένου μίας μονης, πού γίνεται από την αδελφότητα πού έχει συμπληρώσει 6/ετιαν εις την Μονήν καί όχι στις Καρυές, εις το καταληφθέν μέρος του Κονα-
κίου και να έναντιοϋται της κυρίαρχου Μονης. 
Ή εκλογή γίνεται εντός του Καθολικου της Μονης και όχι εις το καταληφθέν Κονάκιον.
 Αυτό είναι πρωτοφανές απο της συστάσεως των αγιορειτικών Μονών. Είναι ό «νέος» Κ.Χ.Α.Ο. πού έπιβάλλει έτσιθεληματικώς ό πατριάρχης Βαρθολομαιος πού παραμένει άγνωστον ποίους έξυπηρετει (!!!)

Ή Ί. Κοινότης δυστυχώς δεν έχει την τόλμην να άρνηθη τάς παρανομίας αύτάς,αλλα εν καιρώ θα γευθη παρόμοιας καταστάσεις και θα ένθυ-
μηθη την ενοχή της, οπου έσιώπησεν εις την κατάλυσιν του αύτοδιοικήτου του αγίου 'Όρους πού μας άφησαν οι προκάτοχοι μας.

Ό Βαρθολομαίος αφου έπέτυχεν την άναγκαστικήν κατάργησιν των άδελφοτήτων εις τας Ί. Μονάς Βατοπαιδίου, Παντοκράτορος καί Σκή-
τέως Προφήτου Ήλιου προχώρησεν και εις την τοιαύτην της Ί. Μ. Εσφιγμένου. 
Τον άναχαίτισεν ή Μονή και σταμάτησε το άνόσιον έργον του.
To σχέδιον είναι ή προσωρινότης των Κατσουλιέρηδων και ή έπάνδρωσις της Μονης Εσφιγμενου από μοναχούς της Ι.Μ.Βατοπαιδιου (!!!).
Θα παραμείνη ό π. Γαβριήλ ως αντιπρόσωπος της Ί. Μ. Έσφιγμένου. Διαυτό έπείγεται να άνεγείρη το τριόροφον μέγαρον δια να φιλόξενη
τούς φίλους του τους τοιούτους των Φαναριωτων κ.λπ. Ως και Αγγλικανούς καί αιρετικούς. 

"Ισως εν αυτω θα υπάρχει και αϊθουσα διαθρησκειακών συναντήσεων. Αυτό τον σκοπόν είχε ή έπίσκεψις του π. Έφραίμ εις τους Κατσουλιέρηδες.
Γνωστου όντως οτι ό πρόεδρος του Συλλόγου των φίλων της Ί. Μ. Βατοπαιδίου είναι ό γνωστός μασόνος Κων. Λούλης άλευροβιομήχάνος. Υπέγραφε ως διοικητής του αγίου Όρους με τρεις μασονικές τελειες. Τον ήλεγξεν ό π. θεόκλητος Διονυσιάτης καί έκτοτε σταμάτησεν
να τίς χρησιμοποιεί. 
Ο Λούλης καί ό Πατρ.Βαρθολομαιος παρέδωσαν το Βατοπαίδι εις τον Έφραίμ. 

Φανταζομεθα όχι με το άζημίωτον. Ό Λούλης οταν έδίωξεν το 1989 τον έκδότην του περιοδικου Αγιος Αγαθαγγελος Εσφιγμενιτης μετέβη είς Ί. Μ. Εσφιγμένου δια να προφθάση τυχόν άντιδρασιν.
 Έδικαιολογήθη οτι ό διωγμός έγινεν λογω του περιοδικου πού κατεφέρετο κατά των ηγουμένων καί των νέων συνοδιών. Τους διαβεβαίωσεν (παραπλανητικώς βεβαιως) οτι «σας υπόσχομαι οτι ή Ί. Μ. Έσφιγμένου δεν θα διωχθη».

Εν συνεχεία τους άπεκάλυψεν άθελά του τον μασονικόν σκοπόν και τους ειπεν: «Moναι άλλων δογμάτων μπορεί να συσταθούν, αλλά σεις δέ θα διωχθήτε».
 Έκει σκοπεύουν Βαρθολομαιος-Λούλης-Έφραίμ, την κατάληψιν της Ι. Μ. Έσφιγμένου, την κατάργησιν του ΑΒΑΤΟΥ.
"Μοναι ετέρων δογμάτων και μια ύποδειγματική μονή οπως του π. Σωφρονίου (υπήρξε και Βουδιστής) του "Εσεξ της Αγγλιας.
Oi εναπομείναντες μοναχοί της συνοδείας των, όντες μόνον πέντε, δεν μπορουν ούτε την γεροντική σύναξη να απαρτίσουν. Οί υπόλοιποι περίπου 5-6 νέοι πού έγράφησαν χωρίς να συμβιώνουν μαζί των για να φανεί δήθεν ωσάν αδελφότης κοινοδίου, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, διότι απαιτουνται 6 χρόνια παρουσίας στην Μονή. 
Ποια αδελφότης, λοιπόν, τον εξέλεξε; 
'Όλα έκνομα, όλα ανυπόστατα καί ενώπιον θεου και στην συνείδηση του λαου.
Είμεθα σίγουροι οτι ή Ιστορία θα καταδικάσει αυτόν τον παναγιορειτικό έκτραχηλισμό, ακόμη κι αν προς το παρόν oi διώκτες μας καταφερουν σίγα σίγα να μεταμφιέσουν την αντιρρηση του φρονήματος των γνήσιων πατέρων της Ι.Μ.Εσφιγμενου σε ποινικό έγκλημα,και από αντιρρησίας συνειδήσεως σε τρομοκράτες.
Πηγή  email
attikanea.blogspot.gr


ΠΗΓΗ : ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΕΔΩ